Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: RODO). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

W Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. dbałość o dane osobowe traktujemy, jako najwyższy priorytet. Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności w PeBeKa S.A.

Znajdą w niej Państwo informacje, w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorze danych i jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osób korzystających z FORMULARZA KONTAKTOWEGO na stronie internetowej Spółki

Poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie internetowym PeBeKa S.A pod adresem http://pebeka.com.pl/kontakt, Użytkownik akceptuje zasady poniższej Polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek z przedstawionych w tym dokumencie zasad, prosimy o niekorzystanie z serwisu. W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie zobowiązujemy Użytkowników do przekazywania nam danych osobowych. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody, którą osoba wysyłająca formularz kontaktowy wyrazi, co jest koniecznym warunkiem przesłania zapytania.

W związku z przesłaniem formularza kontaktowego ze strony internetowej PeBeKa S.A. informujemy Państwa, jako Użytkownika, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie. Z Administratorem danych skontaktować można się listownie pod adresem Lubin 59-301,ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 76 lub wysyłając e-mail na adres: iod@pebeka.com.pl.
 3. Źródłem pochodzenia danych osobowych są wyłącznie informacje przekazane nam przez Państwa podczas wypełniania formularza kontaktowego.
 4. Podane przez Państwa dane mają charakter dobrowolny i będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez Państwa na formularzu kontaktowym strony internetowej PeBeKa, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, udzielona przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli wyrażają Państwo wolę wycofania zgody, prosimy o skierowanie wiadomości na adres wskazany w pkt. 2, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 4, po czym zostaną usunięte, chyba, że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.
 7. Dane Państwa nie zostaną przesłane do organizacji międzynarodowych, a także państw trzecich, w tym państw spoza Unii Europejskiej.
 8. Żadne dane identyfikacyjne, ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
 9. Wyłącznymi odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora danych. Ponadto, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, udostępniamy Państwa dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.
 10. Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 11. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,    w przypadku uznania, że Administrator naruszył prawo o ochronie danych.
 13. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@pebeka.com.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych z MONITORINGU WIZYJNEGO

Poniższe informacje opisują zasady funkcjonowania systemu monitoringu, jaki prowadzony jest w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A., jego cel i zakres, miejsce instalacji kamer, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposobu ich zabezpieczania oraz tryb udostępniania danych pochodzących z zapisu monitoringu.

W związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie obiektów PeBeKa S.A. informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń
 2. PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail: iod@pebeka.com.pl
 4. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony osób i mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, co stanowi podstawę przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. i dokonuje zapisu danych w postaci uchwyconego obrazu, w tym wizerunku osób ze wskazaniem czasu i miejsca tego zapisu.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związkowym, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3 i nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 7. System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rejestrujących oraz urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na dysku twardym.
 8. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 9. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 10. Zapisy z kamer przechowywane są na twardym dysku przez okres do trzech tygodni od dnia dokonania zapisu i są na bieżąco nadpisywane bez przenoszenia obrazu, bądź bez zapisywania i przekazywania go na inne urządzenie. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Dowodem na funkcjonowanie monitoringu jest umieszczenie tablicy z piktogramem kamery na budynkach objętych monitoringiem, przy wejściu do budynku lub w pobliżu terenu objętego systemem monitoringu.
 12. Wszelkie dane dotyczące zakresu i obszaru, jaki obejmuje obraz kamery monitoringu dostępne są w informacjach podanych w pobliżu umieszczonych tablic z piktogramem kamery tj. wewnątrz budynków objętych monitoringiem czy w pobliżu terenu objętego systemem monitoringu.
 13. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Administrator systemów, uprawnieni pracownicy Administratora oraz osoby świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących. Osoby te zobowiązane są do zachowania poufności i przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnicy informacji.
 14. Dane zarejestrowane w postaci obrazu monitoringu nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim, w tym publicznemu rozpowszechnianiu.
 15. Dane pochodzące z zapisu monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie w uzasadnionym przypadku, uprawnionym organom w zakresie prowadzonych postępowań, po przedłożeniu pisemnego wniosku do Administratora danych. W takim przypadku dane zostają zapisane na nośniku wymiennym (pamięć USB, Płyta DVD) i przekazane uprawnionym organom wyłącznie za pokwitowaniem odbioru danych.
 16. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 17. Prawa związane z przetwarzaniem danych:
 •  prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
 1. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza UE i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora ochrony danych na adres email iod@pebeka.com.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

III. Zasady przetwarzania danych osób przebywających na terenie Spółki/wchodzących na teren Spółki

Organizacja kontroli ruchu osobowego ma na celu ochronę danych osobowych poprzez uniemożliwienie przebywania na terenie Spółki osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenie mienia Spółki przed utratą lub zniszczeniem.
Wejście na teren obiektów administracyjnych Spółki odbywa się za okazaniem identyfikatora lub dokumentu tożsamości.

Bezpośrednią kontrolę ruchu osobowego na obiektach Spółki sprawują pracownicy firmy zewnętrznej świadczącej usługi ochroniarskie na rzecz PeBeKa S.A.
Pracownicy Spółki, uprawnieni do wejścia na teren obiektów administracyjnych Spółki, posiadają identyfikatory imienne, dzięki którym poruszają się w miejscach funkcjonowania systemu SKD. Osoby trzecie lub pracownicy nieposiadający kart dostępu, otrzymują od pracownika ochrony identyfikator z napisem np. „Gość” po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu tożsamości (z fotografią).

Obowiązek uzyskania identyfikatora nie dotyczy funkcjonariuszy straży pożarnej w czasie akcji ratunkowej, funkcjonariuszy policji, pracowników pogotowia ratunkowego i awaryjnego w związku z zaistniałym zdarzeniem wymagającym udziału danej służby.

W związku z wejściem na teren Spółki informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail: iod@pebeka.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem na teren Spółki jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na zapewnieniu ochrony mienia i danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych – dane służące identyfikacji wpisane do księgi wejść/wyjść przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu, a następnie zostaną usunięte.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i możliwe za Państwa zgodą, ale konieczne, aby wejść na teren Spółki. W przypadku braku zgody podania danych osobowych, pracownik ochrony wzywa telefonicznie pracownika, który przychodzi do Państwa w celu załatwienia sprawy w związku, z którą chcieli Państwo wejść na teren obiektu.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
 1. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza UE i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora oraz pracowników firmy ochroniarskiej świadczącej usługi na rzecz PeBeKa S.A.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do

  Inspektora ochrony danych na adres email: iod@pebeka.com.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych, osób kontaktujących się z pracownikami Spółki, kierującymi zapytanie do Spółki

Poniższe informacje przekazywane są Państwu zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO w związku z przesłaniem do Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Państwa danych osobowych, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub są przekazane w Państwa imieniu w celu nawiązania kontaktu, skierowania zapytania poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny.

W związku z otrzymaniem Państwa danych osobowych informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail: iod@pebeka.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w związku z przesłaniem e-maila, kontaktem telefonicznym lub listownym jest załatwienie sprawy w związku, z którą się Państwo z Nami kontaktują, czy też w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skierowane do Naszej Spółki, co stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z przesłania danych osobowych przez Państwa lub w Państwa imieniu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jaki został wskazany w punkcie 3 powyżej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu prawa tj.: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
 7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów opisanych powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza UE i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora.
 10. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora ochrony danych na adres email: iod@pebeka.com.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.