Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników KRWP w rejonie Pucka

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/42573

Opis postępowania

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków profilaktycznych jednodaniowych dla pracowników działu KRWP. Dziennie wymaganych będzie ok. 16 gorących posiłków z dowozem.
Liczba posiłków może się zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od wykonywanych robót.
Dokładna liczba wymaganych posiłków będzie podawana przez kierownika wiertni z dwudniowym wyprzedzeniem.

Posiłki profilaktyczne będą spełniać normy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 279),
Posiłki profilaktyczne będą wydawane zgodnie z obowiązującymi wymogami o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225 - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r.) oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, zawartymi w „Zasadach racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego”.

Wykonawca zapewni dostarczenie posiłków codziennie, również w dni wolne od pracy w tym święta (możliwość przygotowania większej ilości posiłków dzień wcześniej pod warunkiem, że nie będą to potrawy łatwo psujące się).


Dostawa posiłków w ciągu dnia będzie podzielona na 2 części:
a) przygotowanie i dowóz ok. 8 posiłków na teren wiertni w Parszkowie lub Strzelnie w godzinach 12:00-13:00;
b) przygotowanie ok. 8 posiłków i umożliwienie spożycia w miejscu zakwaterowania lub w jego bliskim sąsiedztwie lub dowóz na teren wiertni ok. godz. 18:00.

Godziny dostaw posiłków są orientacyjne, dokładne będą podane po wyborze Wykonawcy.
Ilość posiłków rozliczana będzie wg listy osobowej dostarczanej przez Kierownika wiertni uzgodnionej z Wykonawcą.
Szczegółowe warunki zawarte w SIWZ i Projekcie Umowy

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/17/42573

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/17/42573

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

18.10.2017 r. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/17/42573

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/17/42573

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

09-10-2017