Kompleksowe wykonanie i montaż konstrukcji stalowej w ramach zadania pn. "Program Modernizacji Pirometalurgii Intensyfikacja Przetopu w HMG II"

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/43343

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksowe wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zgodnie z projektami budowlanymi 38-10-344 R00, 30-10-366 oraz opisem technicznym klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN-1090-2+A1:2012. Zabezpieczenie antykorozyjne C4 trwałość powłoki powyżej 15 lat kategoria korozyjności N1-AP/AG-T1C/MO/F0/BO-C4.

 1. Wykonanie i montaż podestu obsługowego – konstrukcja wsporcza transportu pneumatycznego pyłów rys. 38-10-344/006-011 R00; około 2,154t,
 2. Czyszczenie i zabezpieczenie starej konstrukcji rys. 38-10-344/007-011 R00; około 1,5 m2,
 3. Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej rys. 38-10-344/006; około 290kg,
 4. Wykonanie i montaż podestu obsługowego pulsatorów modernizowanego filtra Flak rys. 38-10-366/001-007 R00, 3,666t.
 5. W trakcie, lub przed dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • dziennik spawalniczy oraz protokoły badań spawów zgodnie z normą EN PN 1090 i powiązanych;
 • szczegółowy projekt organizacji robot;-projekt warsztatowy;
 • plan kontroli i badań;
 • poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE;-
 • uprawnienia spawalnicze;
 • karty gwarancyjne;
 • WPQR i WPS;
 • atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności.

Protokoły z odbioru powierzchni referencyjnych wykonane w obecności technologa firmy dostarczającej zestaw malarski; Wszystkie przedłożone przez Podwykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski. Dokumentacja powykonawcza: Dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej – 4 komplety (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz; , instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli; poświadczenie Podwykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; kopie kart gwarancyjnych; atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności; protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: protokoły  robót zanikowych karty przekazania wytworzonych odpadów oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
  3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 11 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Drogą elektronicznie do dnia 27.11.2017 r. do godz. 13:00 w systemie SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

27. 11.2017 13:00

Miejsce realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: grudzień 2017r Termin zakończenia prac: do 28.04.2018r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

13-11-2017