Kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej w ramach zadania pn. "Program Modernizacji Pirometalurgii, Intensyfikacja Przetopu w HMG II"

Numer postępowania HZ/2017/10/00927

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej wraz z dostawami materiałów i urządzeń w ramach zadania pn. "Program Modernizacji Pirometalurgii, Intensyfikacja Przetopu w HMG II" zgodnie z projektem wykonawczym nr 38-15-732-R03.

Zakres rzeczowy kompleksowego wykonania robót branży elektrycznej obejmuje m.in.

 1. Wykonanie zasilania szafki PY2,
 2. Wykonanie zasilania przepustnic regulacyjnych powietrza dopalania i powietrza chłodzenia,
 3. Wykonanie zasilania i sterowania ogrzewaniem pompy pneumatycznej pyłów z komory osadczej,
 4. Dostawa, montaż i podłączenie szafki SP-Z,
 5. Montaż i podłączenie szafki SP,
 6. Wykonanie montaż tras kablowych dla połączenia przepustnic i pyłofonu,
 7. Pomiary i sprawdzenia.
 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić komplet materiałów oraz sprzęt niezbędny do wykonania zakresu zadania
 9. W trakcie, lub przed dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli,
 • poświadczenie Producenta potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE;
 • karty gwarancyjne;
 • atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności.

Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę dokumenty sporządzone w obcym języku należy przedstawić wraz z tłumaczeniami na język polski.

 • Dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach sporządzona w formie drukowanej (w tym dokumentacja odbiorowa przez TDT) – 5 komplety (w tym 1 oryginał) oraz na nośniku elektronicznym CD, wykonaną w aplikacji, AutoCAD 2004 z rozszerzeniem dwg, a części opisowe w aplikacji Word (Excel) – 1 egzemplarz; DTR urządzeń, instrukcje eksploatacji, świadectwa kontroli; poświadczenie Podwykonawcy potwierdzające spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących dyrektywach UE; kopie kart gwarancyjnych; atesty na materiały, świadectwa kontroli, certyfikaty i deklaracje zgodności CE na dostarczone urządzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym urządzenia podlegają oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności; protokoły wymaganych prób, badań i pomiarów, w tym: inwentaryzację geodezyjną badań połączeń spawanych badań rezystancji izolacji; badań ochronnych; prób działania urządzeń; prób pomontażowych; karty nastaw zabezpieczeń oraz pozostałych parametrów; kopie programów w wersji źródłowej (bez zabezpieczeń, nie skompilowanych) wgranych do wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych, falowników, sterowników, paneli operatorskich i aplikacji wizualizacji, wraz z wykazami zmiennych niezbędnych do ewentualnych zmian lub poprawek w tych aplikacjach oraz z nimi współpracujących, na nośniku elektronicznym CD – 2 komplety; dziennik kontroli robót spawalniczych; dziennik montażowy; oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót montażowych; inne dokumenty odbiorowe wymagane ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami; Wszystkie opisy, schematy, oznaczenia, tabliczki informacyjne, DTR itp. muszą być opracowane (wykonane) w języku polskim. Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty, muszą być trwale oznaczone numerem technologicznym w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

BRAK

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-11-29 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów, z siedzibą przy ul. Żukowickiej 1, 67-20 Głogów.

Termin wykonania zamówienia

od 16.04.2018r. do 25.05.2018r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

07-11-2017