Rekultywacja terenu po placu wiertni S-761 Wysokie

Numer postępowania

Opis postępowania

1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Rekultywacja terenu po placu wiertni S-761 w kierunku rolnym terenu o powierzchni 0,65 ha.

1.1 Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

a) zamontowanie ok. 150 m rur drenarskich fi 100 mm wg istniejącego do tej pory układu,

b) rozplantowanie gruntu zebranego w pryzmach dookoła placu, zakopanie opaski odwadniającej,

c) spulchnienie (zbronowanie) gleby.

 

2. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone są w Zapytaniu Ofertowym nr HZ16/2017/09/00230 stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego postępowania.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 11 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-09-26 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Teren placu wiertni Wysokie, gmina Rudna.

Termin wykonania zamówienia

od 03.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

13-09-2017