Wydruk materiałów reklamowych i druków firmowych oznaczonych logo Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń S.A. w latach 2018 - 2019 wraz z dostawą do siedziby PeBeKa S.A.

Numer postępowania 2017/12/00674

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy:

1.  Wydruk książek i druków służbowych oznaczonych logo Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń S.A. w latach 2018 - 2019 wraz z dostawą do siedziby PeBeKa S.A.

2. Wydruki książek i druków służbowych, których wykaz znajduje się w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr  2 do niniejszej SIWZ, zgodnie ze wzorami, które zostaną Oferentom przesłane na wskazany adres e-mail oraz na podstawie zgłaszanych potrzeb a także na podstawie przesyłanych w formie elektronicznej (e-mail) na adres Wykonawcy odrębnych zamówień w trakcie trwania roku 2018. Po stronie Wykonawcy – pliki produkcyjne.

3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty konieczne w celu wykonania usługi łącznie z aktualizacją logo Spółki.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego postępowania.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Siedziba Zamawiającego lub e-mail: pebeka@pebeka.com.pl, Anna.Bebel@pebeka.com.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-01-19 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Dostawa do siedziby Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

od 22.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

05-01-2018