Wykonanie przełożenia odcinka rurociągu przesyłowego wody surowej z ujęcia Rynarcice wraz z budową dwóch odcinków ciśnieniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej - L-VI

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/41589

Opis postępowania

1. Wykonanie na terenie szybu L VI O/ZG Lubin metodą przewiertu sterowanego przełożenia rurociągu przesyłowego wody surowej z ujęcia Rynarcice oraz budowa dwóch odcinków ciśnieniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.

Obowiązkowa wizja lokalna.

Do pobrania dokumentacja.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

Wizja lokalna jest obowiązkowa i odbędzie się dnia 21 listopada 2017 r. o godz. 11:00. Brak udziału w wizji lokalnej może skutkować wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego.

Szczegóły zgłoszenia na wizję lokalną – zgodnie z SIWZ

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Roboty budowlane

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na całość

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System wspierania Zakupów: www.swz.kghm.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-11-24 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Rejon szybu L-VI, Rynarcice k. Lubina

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

14-11-2017