Zakup, prefabrykacja i dostarczenie prętów zbrojeniowych dla wykonania zbrojenia wieńca głowicy ZR-IIIB i ZR-IIIA niezbędnych do wykonania zadania „Zwiększenie retencji urobku przy szybie R-III”.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/43956

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy:

1. Zakup, prefabrykacja i dostarczenie prętów zbrojeniowych dla wykonania zbrojenia wieńca głowicy ZR-IIIB i ZR-IIIA niezbędnych do wykonania zadania „Zwiększenie retencji urobku przy szybie R-III”.

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

a)      Prefabrykacja zbrojenia wieńca ZR-IIIB. Wykonać zgodnie z rysunkiem 30892-PW-G-02.01, Masa: 2257 kg,

b)      Prefabrykacja zbrojenia wieńca ZR-IIIA. Wykonać zgodnie z rysunkiem 30895-PW-G-02.01, Masa: 2500,76 kg.

Całkowita suma mas: 4757,76 kg.

 

2. Dodatkowy podział prętów zbrojeniowych wykonać zgodnie
z załącznikiem nr 1 dokumentacji technicznej.

 

3. Zamawiający zastrzega, iż daty poszczególnych dostaw mogą ulec zmianie.

4. Dokumentacja techniczna, wg której należy wykonać przedmiot zamówienia, dostępna jest u Operatora postępowania i udostępniona zostanie Oferentom po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl po przesłaniu skanu wypełnionego Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 1 niniejszego postępowania.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System Wspierania Zakupów

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

27.11.2017 r.  do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

KRG Rudna, Oddział GR-3, Szyb R-III.

Termin wykonania zamówienia

Prefabrykacja zbrojenia wieńca ZR-IIIB – 02.01.2018 r. Prefabrykacja zbrojenia wieńca ZR-IIIA – 15.09.2018 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

09-11-2017