Założenie lin prowadniczych, nośnych, wyrównawczych oraz naczyń w Szybie L-VI.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/46330

Opis postępowania

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

1.1 Zakup i dostawa:

a) Zalanie stożków na linach prowadniczych fi 45 – szt. 24,

b) Badanie zacisku stożkowego typu Reliance na linie prowadniczej – 1 szt.

c) Badanie liny nośnej wyciągu awaryjno - rewizyjnego po zabudowie – szt. 1.

d) Badanie lin nośnych wyciągu podstawowego po zabudowie – 1 kpl. (4 szt.)

e) Badanie lin wyrównawczych wyciągu podstawowego po zabudowie – 1 kpl. (3 szt.)

f) Przewinięcie lin prowadniczych na bębny z napędem hydraulicznym  - 12 szt. po około 1180 m.

g) Badanie wciągarki WBW45T po zabudowie na fundamencie windy frykcyjnej na placu szybowym Szybu L-VI.

1.2. Montaż i nadzór:

a) Montaż i demontaż zacisku stożkowego Reliance na linie prowadniczej – 12 szt.

b) Nadzór nad posadowieniem liny prowadniczej w podstawie stożka – 12 szt.

2. Wymagane dokumenty: Protokoły z badań, wyniki badań i wymagane atesty.

3. Szczegółowe warunki określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-01-25 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Szyb L-VI Rynarcice O/ZG Lubin.

Termin wykonania zamówienia

od 02.02.2018 r. do 30.04.2018 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

11-01-2018