Budowa stacji transformatorowej tymczasowej 20/0,4kV

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/54936

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby wiercenia otworów TK5 i TK6 na projekt woda lodowa. Do zakresu prac będą należeć: roboty przyłączeniowe, montażowe, opracowanie dokumentacji oraz instrukcji. Wszelkie roboty ziemne leżą po stronie Wykonawcy (wykonanie rowów dla kabli oraz ich zasypywanie).
Warunki przyłączeniowe opisane zgodne z dokumentem Nr WP/038817/2018/O02R02
2. Szczegółowe warunki zgodnie z SIWZ i IPU

Wymagana obowiązkowa wizja lokalna w dniu 11.09.2018 r. godz. 8:00
Wzięcie udziału w wizji lokalnej uwarunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS, należy przesłać mailem do dnia 10.09.2018 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sylwia.streubel@pebeka.com.pl.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54936

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54936

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-09-19 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54936

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54936

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-09-2018