Dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie

Numer postępowania HZ/2018/10/00870

Opis postępowania

Kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowych dla zadania „Realizacja w formule EPC kotłowni wodnej gazowej o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury EC Żerań w Warszawie”.

ZAKRES PRAC I USŁUG DO WYKONANIA:

 1. Wytworzenie i dostawę konstrukcji stalowych wraz z elementami złącznymi w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty wykonawcze.
 2. Montaż konstrukcji stalowych na budowie Ec Żerań w Warszawie.

 

 

 1. Ponadto do zakresu usług Wykonawcy (w cenie zakresu wyżej wymienionych robót) należy:
  1. przejęcie terenu robót,
  2. wykonanie Projektu Organizacji Robót (POR),
  3. przedstawienie do akceptacji Zamawiającego planowanego zakresu prac Wykonawcy,
  4. sprawdzenie położenia śrub fundamentowych w oparciu o otrzymany od Zamawiającego operat geodezyjny,
  5. stały nadzór geodezyjny podczas montażu konstrukcji stalowej,
  6. wykonanie uzupełnień zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni na konstrukcjach stalowych uszkodzonych podczas montażu,
  7. zapewnienie rusztowań, żurawi, sprzętu niezbędnego do realizacji prac montażowych spełniającego wymagania BHP i Inwestora tj. PGNiG Termika S.A.
  8. sporządzenie protokołów z naciągów śrub w połączeniach sprężających,
  9. wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych zmontowanej konstrukcji wraz z przekazaniem operatu powykonawczego,
  10. naprawa uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy,
  11. wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie „red copy”,
  12. wykonanie dokumentacji jakościowej,
  13. przekazanie Przedmiotu Umowy do użytkowania wraz z wymaganą przepisami dokumentacją.
  14. wykonanie pozostałych prac i usług niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z otrzymaną dokumentacją i obowiązującymi przepisami
  15. gwarancja.

 

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania (w tym załączniki do Projektu Umowy) zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

Uwagi:

Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej. Wizja odbędzie się w dniu 15.11.2018r. o godz. 10.00 na terenie EC Żerań przy ul. Modlińskiej 15, Warszawa.

Zgłoszenia na wizję należy przesyłać do dnia 14.11.2018r. do godz. 13.00 mailowo na adres iwona.slowik@pebeka.com.pl z podaniem danych osób (imię i nazwisko, nazwa Firmy), które będą brały udział w wizji (max, 2 osoby)."

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

WADIUM – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 20.000 zł. 1) Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym Spółki i nie podlega oprocentowaniu. 2) Zamawiający dopuszcza następujące formy wadium: a) w pieniądzu, b) poręczenia bankowe, c) gwarancje ubezpieczeniowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie), d) gwarancje bankowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie).

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

20.11.2018 r. do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

do maja 2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-11-2018