Dostawa rur wewnętrznych do aparatów rdzeniowych

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/53872

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę rur wewnętrznych fiberglas do aparatów rdzeniowych Halliburton wraz z wymaganymi dokumentami.

Dane techniczne:

  • Rura z włókna szklanego 30ft x 4” nr 243255510 – 10 szt.
  • Rura z włókna szklanego 30ft x 2 5/8” nr 243255410 – 10 szt.
  • Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowiących Załącznik Nr 3 do SIWZ.
  • Za dostawę kompletną rozumie się dostawę materiałów, narzędzi, sprzętu, o których mowa w SIWZ wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danej dostawy dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty, w tym m.in. atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki i inne dokumenty wymagane dla dostarczonego towaru. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy (IPU), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ i  Projektem Umowy (IPU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl)

Opłata za SIWZ 00,00

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/53872

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-07-25, godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

baza magazynowa Polkowice ul. Mickiewicza 3

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/53872

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

12-07-2018