Szlifierka dwutarczowa GS-05/350 Zabudowa wyposażenia KMC przy upadowej centralnej P35-40 (P.H.0192-06)

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/51191

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje dostawę:
1.1. Szlifierka dwutarczowa GS-05/350 w ilości 10 szt. zgodnie z wymaganiami:
- średnica 350 mm
- wymiary 1,35x0,68x1,1 m
- masa 315 kg
- napięcie zasilania 500V /50Hz
- napięcie sterowania 24 V DC
- stopień ochrany IP-54
1.2.Dokumenty wymagane przy odbiorze: zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
w tym deklaracje zgodności, dokumentację techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, gwarancje, protokoły z badań zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, wymagane przepisami atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
1.3.Gwarancja 24 miesiące Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone
urządzenia/materiały na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Odbiorcę
i Inwestora końcowego Protokołu Odbioru Technicznego (inwestycyjnego) Inwestycji pn.:
„Budowa Komory Maszyn Ciężkich przy Upadowej Centralnej P35-40 w O/ZG Lubin”,
bez uwag.
Wszystkie dokumenty w języku polskim.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Grupa asortymentowa.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 12 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

60 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-05-18 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Budowy LGOM

Termin wykonania zamówienia

do 20.06.2018 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

07-05-2018