Wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem instalacji klimatyzacji centralnej wraz z wentylacją oraz wykonanie projektu funkcjonalnego budynku D-12

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/52068

Opis postępowania

1.Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe warunki określone w SIWZ PEBEKA/HZ/18/52068

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
    do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
  4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
 z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

Termin składania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w wizji lokalnej zostaje przedłużony do dnia 06.08.2018r. godz. 10:00

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

60 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

Informacje o wadium

Nie wymagane

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 21.08.2018r. godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ PEBEKA/HZ/18/52068

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ PEBEKA/HZ/18/52068

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

02-08-2018