Wykonanie elewacji lekko mokrej w ramach budowy budynku administracyjno - socjalnego z łącznikiem do nadszybia dla zadania pn. „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy. Kompleks szybowy wraz z logistyką transportu.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/53372

Opis postępowania

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie elewacji lekko mokrej w ramach budowy budynku administracyjno - socjalnego z łącznikiem do nadszybia dla zadania pn. „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy. Kompleks szybowy wraz z logistyką transportu.

Dopuszcza się złożenie oferty w dwóch wariantach:

Wariant I - Elewacja lekko mokra zaprojektowana w przykładowym systemie BAUMIT PRO.

Wariant II. Elewacja lekko mokra z materiałem zastępczym o niegorszych parametrach jak w Wariancie I

 

Zamawiający dokona wyboru wariantu po otrzymaniu Ofert lub przeprowadzeniu negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. Drugi wariant zostanie unieważniony.

Zakres rzeczowy, wymagania i warunki realizacji  określa załącznik nr 5  do niniejszej SIWZ.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania wraz z harmonogramem, zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-07-20 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: Plac szybowy szybu L – VI, O/ZG Lubin, Rynarcice.

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: 27.08.2018 r. zakończenie: 12.10.2018 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

29-06-2018