Wykonanie podłogi technicznej podniesionej w ramach budowy budynku administracyjno - socjalnego z łącznikiem do nadszybia. dla zadania pn. „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy. Kompleks szybowy wraz z logistyką transportu.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/49776

Opis postępowania

 

 

I. Zakres rzeczowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie podłogi technicznej podniesionej w ramach budowy budynku administracyjno – socjalnego z łącznikiem do nadszybia w ramach zadania pn. „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy. Kompleks szybowy wraz z logistyką transportu”
1.1. Zakres prac obejmuje:
a) Zakup i dostawa materiałów zgodnie z opracowaniem projektowym dla pomieszczeń o nr 1054
i 1055,
b) Montaż podłogi technicznej o łącznej powierzchni 67,43 m2.

2. Wymagania do realizacji:

2.1. Realizacja zgodnie z:
a) rysunkami i opisem technicznym do projektu wykonawczego nr: 1507.II.10- 22.4_w01 Budynek Administracyjno – Socjalny z Łącznikiem do Nadszybia. Architektura,
b) wytycznymi w rysunku do PW podłogi podniesionej o symbolu nr: S2.3.Podłoga podniesiona o gr. 8cm ze stelażem, płyta gipsowa 38mm, blacha stalowa od spodu, obciążenie punktowe >5kN, Obciążenie powierzchniowe >30kN, Klasa materiału B1, Przewodność elektryczna <106, Ciężar całkowity ok. 31kg/m2,rozstaw stóp w module 600x600mm, stelaż ze stali ocynkowanej, klasa odporności ogniowej nie mniejsza niż REI30,konstrukcja wsporcza typu 4,wykończenie powierzchni PVC GAMRAT. Informacje techniczne na podstawie podłogi podniesionej ERARSYSTEM, typ ER-03.
c) Połączenie ze ścianą taśma dylatacyjna z listwą maskującą PV,
d) Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót, Planem Organizacji Robót – do akceptacji przez Zamawiającego.
e) Aktualnymi normami przedmiotowymi i przepisami polskiego prawa.

2.2. Montaż zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. W przypadku zmiany dostawcy do oferty należy załączyć wszelkie atesty i deklaracje do porównania.
2.3. Zakres rzeczowy zgodnie z PW, powyższym opisem i zakresem w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
2.4. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej

UWAGA! Ofertę można złożyć z podziałem na dwa warianty.
2a. Wariant 1 z materiałów wskazanych przez projektanta.
2b. Wariant 2 z materiałem zastępczym o niegorszych parametrach niż
w Wariancie 1.


3. Zamawiający zapewnia:
a) Miejsce na usytuowanie zaplecza.
b) Media (prąd) przy obiekcie.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zespół roboczy wraz z ich wymaganymi kwalifikacjami, przygotowaniem praktycznym, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonania ofertowanego zakresu zadania.
Zapewnienie wszelkich indywidualnych środków ochrony.

Uwaga:
Za wykonanie przedmiotu zadania w ofercie należy przyjąć wynagrodzenie ryczałtowe. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe zgodnie z obmiarem w załączonej tabeli. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwiększenia zakresu robót zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w umowie.

5. Sposób odbioru, Odbiory techniczne, Dokumenty wymagane przy odbiorze zgodnie z dokumentacją techniczną PB i PW, niezbędne dokumenty określone w umowie z Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami prawa; dokumentacja powykonawcza w 5 egzemplarzach (w tym: deklaracje zgodności użytkowych oraz na wykonane roboty, ponadto aprobaty, atesty, badania, certyfikaty na dostarczone materiały).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz szczegółowe warunki realizacji określa niniejsza SIWZ, Załącznik nr 3 i Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-04-26 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: Plac szybowy szybu L – VI, O/ZG Lubin, Rynarcice.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji: od. 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-04-2018