Wykonanie sieci teletechnicznej i sygnalizacyjnej do uruchomienia rozdzielni ARd-40 - Budowa szybu SW-4 - zabudowa kabli w szybie

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/54030

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci teletechnicznej i sygnalizacyjnej do uruchomienia rozdzielni ARd-40

2. Szczegółowy zakres zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ i Projektem Umowy (IPU) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54030

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54030

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-08-17 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy, 2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/18/54030

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

03-08-2018