Zakup, montaż i uruchomienie ładownic kopalnianych oraz lamp górniczych wraz z systemem monitoringu dla potrzeb wyposażenia budynku AS z łącznikiem do nadszybia - Szyb L-VI

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/54485

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 15 kompletów ładownic kopalnianych typu ŁK-1/102/LP2 wraz z lampami górniczymi typu SMARTLIGHT 05/M-2/L (w komplecie ładownica z lampami w ilości 102 szt.) oraz 2 kompletów ładownic kopalnianych typu ŁK-1/51/LP2 wraz z lampami górniczymi typu SMARTLIGHT 05/M-2/L (w komplecie ładownica z lampami w ilości 51 szt.) zgodnie z projektem technicznym nr 15070.II.10.43.4.
W zakresie niniejszego postępowania jest również wykonanie kompletnego systemu wizualizacji wraz ze stanowiskiem monitoringu zlokalizowanym w pomieszczeniu ewidencji załogi.

Zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 niniejszej SIWZ.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania wraz z harmonogramem, zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodni ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl

Warunki realizacji: zgodnie z IPU stanowiącym załącznik niniejszej SIWZ
.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

24.08.2018 r. do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: Plac szybowy szybu L – VI, O/ZG Lubin, Rynarcice.

Termin wykonania zamówienia

do 12.11.2018 r.-zakup, montaż i uruchomienie ładownic; dostawa lamp górniczych – 1 m-c przed odbiorem inwestycji.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

02-08-2018