Zakup usług wykonywanych spycharką gąsienicową w roku 2018/2019

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/56070

Opis postępowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Zawarcie umowy na usługi wykonywane spycharką gąsienicową wraz z operatorem w roku 2018/2019. Wykonywanie prac ziemnych tj. usuwanie nadmiaru mas ziemnych, niwelowanie terenu
na potrzeby budów prowadzonych przez Zamawiającego (np. Szyb SW - 4; Szyb GG - 1; Szyb L - VI; Szyb R - XI; Zakład Hydrotechniczny)
Wymagane parametry maszyny:
- moc silnika min. 170KM
- szerokość lemiesza min. 4m.
- masa min. 15 ton
- szerokość gąsienic min. 600mm

a) Każdorazowo warunkiem zlecenia robót jest uzyskanie akceptacji Wykonawcy przez Inwestora (KGHM Polska Miedź S.A.).
b) Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z udziału w postępowaniach wykonawczych w przypadku niezgodnej z Umową realizacji zleconych wcześniej robót, opóźnienia w realizacji zleconych robót lub braku potencjału Wykonawcy do realizacji danego zlecenia (na podstawie posiadanego przez Wykonawcę potencjału realizacyjnego oraz realizacji innych robót przez Wykonawcę w okresie wykonywania Zlecenia objętego danym postępowaniem wykonawczym).

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy z więcej niż jednym Wykonawcą.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o zlecenia w miare występowania potrzeb.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ nr 2018/08/00706 oraz IPU nr.2018/08/00412

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-09-27 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Budowy LGOM

Termin wykonania zamówienia

do 31.12.2019r..

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

14-09-2018