„Dostawa zaczynu cementowego przeznaczonego do wykonania zabiegu cementowania otworu wiertniczego IG2-bis”

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/70084

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zaczynu cementowego przeznaczonego do wykonania zabiegu cementowania otworu wiertniczego IG2-bis.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 SIWZ.
3. Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony.

Typ postępowania

dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-09-10 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Parszkowo, gmina Krokowa, obręb Parszkowo-Kłanino, działka 139/1. (teren wiertni).

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 31.12.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

03-09-2019