„Wykonanie lekkiej obudowy ścian i dachu budynku zespołu chłodniczego oraz wykonanie pokrycia dachowego na obiektach dla zadania pn. "Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w układzie trigeneracji na placu szybowym GG-1”

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67887

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie lekkiej obudowy ścian i dachu budynku zespołu chłodniczego oraz wykonanie pokrycia dachowego na obiektach dla zadania pn. "Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w układzie trigeneracji na placu szybowym GG-1” zgodnie z Zakresem rzeczowym wyszczególnionym w SIWZ.
2. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: emilia.muszynska@pebeka.com.pl
3. Udostępnione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zmówienia. Podstawą wyceny ofert jest dokumentacja projektowa uzupełniona o zapisy SIWZ. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte.
4. Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji. Wizja lokalna odbędzie się dnia 13.08.2019 r. o godz. 10:00 .
Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji. Powyższe informacje wraz z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS, należy przesłać mailem do dnia 12.08.2019 r. godz. 13:00 na adres e-mail: emilia.muszynska@pebeka.com.pl.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony.

Typ postępowania

Usługi.

Okres związania z ofertą

90 dni.

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wadium dla części I - w wysokości 5 000 zł. dla części II - w wysokości 10 000 zł.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-08-23 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Szyb GG1 w miejscowości Kwielice, gmina Grębocice, województwo dolnośląskie.

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30.11.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-08-2019