Dostawa rur i kształtek PEHD preizolowanych oraz bez izolacji dla zadania: ""BUDOWA SYSTEMU PRZESYŁU WODY LODOWEJ DLA GG-1"

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/65620

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostaw rur i kształtek preizolowanych oraz bez izolacji PEHD wraz z kompletem wymaganych dokumentów dla potrzeb realizacji Inwestycji pn. "BUDOWA SYSTEMU PRZESYŁU WODY LODOWEJ DLA GG-1"

 Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: sylwia.streubel@pebeka.com.pl.

2. Warunki realizacji: zgodnie z IPU stanowiącym załącznik do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ .

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A.i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. i/lub Grupie KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Wymagane złożenie dokumentów wymienionych w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

usługa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Wadium nie wymagane

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Zmiana terminu na 2019-05-22 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Budowa: „BUDOWA SYSTEMU PRZESYŁU WODY LODOWEJ DLA GG-1, w rejonie szybu GG1 w miejscowości Kwielice, woj. dolnośląskie.

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 10.04.2020r., Poszczególne terminy realizacji dostaw przedstawiono w załączonym harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5A do SIWZ.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

14-05-2019