Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 211

Numer postępowania 2019/06/00054

Opis postępowania

Szczegółowy opis przedmotu przetargu określony jest w SWDN (Specyfikacja Warunków Dzierżawy Nieruchomości), która jest do pobrania na stronie internetowej PeBeKa www.pebeka.pl zakładka Aktualności pozycja Ogłoszenia, lub w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 76 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Warunki udziału w postępowaniu

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SWDN (Specyfikacja Warunków Dzierżawy Nieruchomości) .

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości: 55 000,00 zł/m-c
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł/miesiąc).

Informacji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości udziela Pani Agnieszka Zych – Kierownik Działu Handlowego, tel: 76 840 5209, kom: 887662275 lub Pan Mariusz Biel
tel: 76 840 5132

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dzierżawa nieruchomości

Okres związania z ofertą

120 dni licząc od daty wyznaczonej na złożenie oferty.

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

Informacje o wadium

Wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej - najpóźniej do dnia poprzedzającego termin złożenia oferty.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Do 2019-07-31 godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej pod adresem Chełmżyńska 211 w Warszawie”.

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SWDN Nr 2019/05/01449

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SWDN Nr 2019/05/01449

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

28-06-2019