Kompleksowe wykonanie dróg, chodników oraz zagospodarowanie terenu w rejonie kotłowni gazowej dla zadania: „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań”

Numer postępowania HZ/2019/07/00544

Opis postępowania

Kompleksowe wykonanie dróg, chodników oraz zagospodarowanie terenu w rejonie kotłowni gazowej dla zadania: „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań”.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

  • prace ziemne: wywóz nadmiaru gruntu z korytowania pod drogi i chodniki wraz z utylizacją, stabilizacja gruntu,
  • wykonanie zatoki w rejonie tacy wody amoniakalnej,
  • wykonanie chodników wraz z warstwami podbudowy,
  • wykonanie powierzchni jezdni wraz z podbudową,
  • zagospodarowanie terenu zgodnie z wymaganiami projektowymi,
  • montaż znaków drogowych oraz odbojnic,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • gwarancję.

Uwagi: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: beata.ciupek-kijowska@pebeka.com.pl

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1 - OWU

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

-

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Mailowo na adres: pebeka@pebeka.com.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca EC Żerań. Postępowanie Nr HZ/2019/07/00544. Nie otwierać przed dniem 18.07.2019 r. przed godz. 12.00”

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-07-18 r. godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr HZ/2019/07/00544

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

11-07-2019