Kompleksowe wykonanie dróg, chodników oraz zagospodarowanie terenu w rejonie kotłowni gazowej dla zadania: „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań”

Numer postępowania HZ/2019/04/00043

Opis postępowania

Kompleksowe wykonanie dróg, chodników oraz zagospodarowanie terenu w rejonie kotłowni gazowej dla zadania: „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań”.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

 • prace ziemne: wywóz nadmiaru gruntu z korytowania pod drogi i chodniki wraz z utylizacją, stabilizacja gruntu,
 • wykonanie zatoki w rejonie tacy wody amoniakalnej,
 • wykonanie chodników wraz z warstwami podbudowy,
 • wykonanie powierzchni jezdni wraz z podbudową,
 • zagospodarowanie terenu zgodnie z wymaganiami projektowymi,
 • montaż znaków drogowych oraz odbojnic,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • gwarancję.

 

Uwagi: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 10 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca EC Żerań. Postępowanie Nr HZ/2019/04/00043. Nie otwierać przed dniem 30.04.2019 r. przed godz. 12.00”.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-05-22 do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

Plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

15.07 2019 r. – 30.08.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

17-04-2019