Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie

Numer postępowania HZ/2019/01/00078

Opis postępowania

Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

 1. Modernizację rozdzielnic 3W/4W (tymczasowe przepięcie odbiorników do 1W/2W, demontaże starych 3W/4W, uzupełnienie posadzki, most szynowy MOT-C, obudowy transformatorów, przełożenie i podłączenie kabli);
 2. Modernizację 5 pól SN w rozdzielnicach 9BBA/10BBA;

 

 1. Dostawę i montaż rozdzielnic nN;
 2. Rozładowanie i posadowienie przemienników częstotliwości i szafy systemowej Econtrolu;
 3. Dostawę, posadowienie i montaż transformatorów;
 4. Dostawę posadowienie i montaż UPS wraz z wpięciem do systemu  SAN-DIR;
 5. Wykonanie instalacji oświetlenia (poza oświetleniem terenu), gniazd remontowych, uziemienia i odgromowej;
 6. Okablowanie całości obiektu, w granicach dokumentacji projektowej branży elektrycznej, UPS i Econtrolu;
 7. Wykonanie (dostarczenie) dokumentacji technicznej, warsztatowej, powykonawczej, DTR, instrukcje obsługi, serwisu itd. w granicach dostaw i wykonywanych prac;
 8. FATy, sprawdzenie poprawności montażu, przeprowadzenie pomiarów i badań, parametryzacja, uruchomienie i rozruch wszystkich elementów, szkolenia oraz wykonanie innych zadań w granicach dostaw i wykonywanych robót oraz dokumentacji projektowej branży elektrycznej;
 9. W granicach wykonanych dostaw, dostawa części zamiennych i zapasowych na okres gwarancji wynoszący się 36 miesięcy od daty oddania kotłowni do eksploatacji (planowany termin – 16.04.2020 r.).

 

Zakres rzeczowy nie obejmuje m.in.:

1) dostawy i montażu rozdzielnic 3W/4W, 6W/7W;

2) dostawy przemienników częstotliwości;

3) projektowania i wykonania systemu Econtrol, jedynie zakres obejmuje wymuszanie sygnałów i udział w uruchomieniu i rozruchu systemu.

 

Powyższe prace należy wykonać w oparciu o trzymana dokumentację.

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

A. WADIUM – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy). Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym Spółki i nie podlega oprocentowaniu. 1) Zamawiający dopuszcza następujące formy wadium: a) w pieniądzu, b) poręczenia bankowe, c) gwarancje ubezpieczeniowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie), d) gwarancje bankowe (bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie).

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Przedłużenie terminu składania Ofert do dnia 22.02.2019 r. do godz.12.00.

Miejsce realizacji zamówienia

Plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

Lipiec 2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

29-01-2019