Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu GG-1".

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/68915

Opis postępowania

Przedmiotem zamówienia jest:

Prefabrykacja i dostawa płyt drogowych dla zadania: „Budowy rurociągów wodnych Systemu Przesyłu Wody do transportu chłodu dla Systemu Klimatyzacji Centralnej w rejonie szybu GG-1".

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarto w Załączniku nr 5 do SIWZ.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ na adres e-mail: joanna.stafin@pebeka.com.pl

 

Wizja lokalna jest obowiązkowa i odbędzie się dnia 22.08.2019 r. o godz. 9:00. Brak udziału w wizji lokalnej może skutkować wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego.

 

Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji. Powyższe informacje wraz z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS, należy przesłać mailem do dnia 21.08.2019 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: joanna.stafin@pebeka.com.pl.

 

Warunki realizacji: zgodnie z umową stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/68915

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-08-29 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

miejsce wbudowania elementów przy trasie rurociągu WL. Okolice szybu GG-1, miejscowość Kwielice 59-150

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/68915

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

14-08-2019