Projektowanie i wykonanie systemów teletechnicznych dla zadania: „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań”

Numer postępowania HZ/2019/04/00044

Opis postępowania

Projektowanie i wykonanie systemów teletechnicznych dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie.

Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowe wykonanie m.in.:

 1. Wykonanie Szkieletowej Sieci Światłowodowej i wpięcie sieci do istniejącego systemu wraz z weryfikacją istniejącego Projektu Wykonawczego (PW);
 2. Wykonanie PW Systemu Telefonicznego, Systemu Rozgłaśniania/Nagłaśniania oraz wykonanie tych systemów,
 3. Projektowanie PW i wykonanie Elektronicznego Systemu Zarządzania (ESZ):

- Lokalnego Systemu Kontroli Dostępu (LSKD),

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);

 1. Projektowanie PW i wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV;
 2. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz Wizualizacji SSP i wdrożenie Scenariusza wraz z weryfikacją istniejącego Projektu Wykonawczego
 3. Wykonanie Systemu Oddymiania i Przewietrzania wraz z weryfikacją istniejącego Projektu Wykonawczego;
 4. Wykonanie Systemu Detekcji Gazu SDG wraz z weryfikacją istniejącego Projektu Wykonawczego;
 5. Wykonanie Systemu Detekcji Amoniaku SDA wraz z weryfikacją istniejącego Projektu Wykonawczego;
 6. Wykonanie szafy zasilająco-sterującej oddymiania i przewietrzania Z001BMA01 oraz szafy zasilająco-sterującej wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania Z001BLH01 wraz z weryfikacją istniejących Projektów Wykonawczych;
 7. Wykonanie systemu sterowania wentylacją i klimatyzacją i ogrzewaniem wraz z weryfikacją istniejącego Projektu Wykonawczego;
 8. Modyfikacja/rozszerzenie systemu GEMOS - Dostawa stacji GEMOS wraz z wpięciem do istniejącego systemu;
 9. Dostawa i montaż Paneli Nadrzędnych HVAC (HMI) – 2 kpl.
 10. Integracja wyżej wymienionych systemów,
 11. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, warsztatowej, jakościowej, DTR, powykonawczej, instrukcje obsługi itd. w granicach dostaw i wykonywanych prac;
 12. FATy, sprawdzenie poprawności montażu, przeprowadzenie pomiarów i badań, parametryzacja, uruchomienie i rozruch wszystkich elementów, szkolenia oraz wykonanie innych zadań w granicach dostaw i wykonywanych robót oraz dokumentacji projektowej;
 13.  Dostawa części zamiennych i szybkozużywających się na okres gwarancji wynoszący  36 miesięcy od daty oddania kotłowni do eksploatacji (planowany termin – 16.04.2020 r.)
 14. Serwis i konserwacja wykonanych systemów i instalacji do dnia 16.04.2023 r.
 15. Gwarancja dla wyżej wymienionych systemów do dnia 15.04.2023 r.

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 10 lit. a) – i) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca EC Żerań. Postępowanie Nr HZ/2019/04/00044. Nie otwierać przed dniem 09.05.2019 r. przed godz. 12.00”.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-05-23 do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

koniec lipca 2019 roku.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

23-04-2019