Świadczenie usług porządkowo-czystościowych na obiektach Spółki oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/68744

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług porządkowo-czystościowych na obiektach Spółki oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14 zgodnie z poniższym:

CZĘŚĆ I - świadczenie usługi porządkowo-czystościowej na obiektach Spółki zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SIWZ,

CZĘŚĆ II - pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków D-12 i D-14 zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 niniejszej SIWZ oraz zakresem rzeczowym zawartym w załączniku nr 5a i 5b do SIWZ.

Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5a oraz 5b do SIWZ.

Zamawiający wymaga uczestnictwa w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 7:20 (spotkanie przy recepcji bud. D-12).

Brak udziału w wizji lokalnej może skutkować wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego.

Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji oraz Jej oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ). Powyższe informacje wraz z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS, należy przesłać mailem do dnia 16.09.2019 r. do godz. 09:00 na adres e-mail: justyna.litwin@pebeka.com.pl.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK/

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/68744

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-09-24 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

dla CZĘŚCI nr I – obiekty Spółki zgodnie z wykazem w Załączniku nr 5a do SIWZ dla CZĘŚCI nr II - tereny zielone przyległe do budynków D-12 i D-14.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/68744

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

10-09-2019