Świadczenie usług sprzętowych wraz z operatorem

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/68105

Opis postępowania

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowych wraz z operatorem zgodnie z poniższą specyfikacją:
 • Koparka kołowa, pojemność łyżki min 1.3m3
 • Ładowarka kołowa, pojemność łyżki min. 3m3
 • Koparko-ładowarka, pojemność łyżki min. 0,6m3
 • Spycharka gąsiennicowa czołowa
 • Równiarka samojezdna
 • Minikoparka, pojemność łyżki 0,4m3.
 1. Sprzęt wykorzystywany podczas doraźnych prac budowlanych na placu wiertni oraz drodze dojazdowej.
 2. Zlecenie będzie obejmować doraźne prace (1-3 dni).
 3. W celu utrzymania ciągłości prac Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi również w soboty, niedziele i święta. Minimalny czas pracy 8 godzin.
 4. Formalności i opłaty drogowe za przejazd drogami publicznymi oraz koszty transportu sprzętu na miejsce pracy oraz z miejsca pracy ponosi Wykonawca.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 6. Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 • nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
 1. Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/68105

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-07-26 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Otwór IG-2bis w Parszkowie (działka 139/1, obręb Parszkowo-Kłanino, jednostka ewidencyjna Krokowa)

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/68105

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

12-07-2019