Usługa rdzeniowania wrzutowego

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67651

Opis postępowania

  1. Zakres rzeczowy: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi rdzeniowania wrzutowego.
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego przedmiotowego postępowania zawiera Załącznik nr 5 SIWZ.
  3. Warunki realizacji: Zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, załącznik nr 2.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,00

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, załącznik nr2.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-07-17 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Otwór S-727 Stara Rudna, woj. dolnośląskie.

Termin wykonania zamówienia

do dnia 31.07.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

03-07-2019