Wykonanie instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń w ramach zadania „Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1”.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67207

Opis postępowania

Montaż instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń w ramach zadania „Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1”.

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zgodnie z SIWZ oraz Umową (załącznik nr 1 do SIWZ).

 

Zamawiający niniejszym informuje, iż termin wizji lokalnej ulega zmianie.

Wizja lokalna odbędzie się dnia 06.08.2019 r. o godz. 10:00.”

Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 10 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony.

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni.

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

WADIUM – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 100.000,00 zł.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca wykonania instalacji technologicznej wody lodowej, gorącej, grzewczej, chłodniczej wraz z armaturą i zabudową urządzeń w ramach zadania „Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK), pracującej w układzie trigeneracji na terenie szybu GG-1”” Postępowanie Nr PEBEKA/HZ/19/67207. Nie otwierać przed dniem 08.08.2019 r. przed godz. 12.00”.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-08-26 do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej na Szybie GG-1 w Kwielicach .

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 31.03.2020 roku.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

26-07-2019