Wykonanie oznakowania docelowego na placu szybowym L-VI oraz wykonanie oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej nr 323 oraz na placu szybowym L-VI w ramach zadania pn. Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania terenu „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy”

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/65718

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy:

 

1. Wykonanie oznakowania docelowego na placu szybowym L-VI w ramach zadania pn. Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy”.

 

2. Wykonanie oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej nr 323 oraz na placu szybowym L-VI w ramach zadania pn. Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy”.

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zgodnie z SIWZ stanowiącym załącznik przedmiotowego postępowania.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

 

II. Warunki realizacji: zgodnie z SIWZ oraz IPU stanowiącym załącznik postępowania

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przypadki wykluczenia określa pkt.III, Ppkt. 3 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-05-22 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: teren Szybu L – VI, O/ZG Lubin, Rynarcice.

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: 27.05.2019 r. Zakończenie i odbiór dokumentacji: 14.06.2019r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

15-05-2019