Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie

Numer postępowania HZ/2019/04/00198

Opis postępowania

Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie.

 

Część I – wykonanie posadzek betonowych w zespole budynku kotłowni gazowej:

 1. Dostawa niezbędnych materiałów,
 2. Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych,
 3. Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku Nr 5,
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, gwarancję.

 

Część II - Wykonanie posadzek żywicznych wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej.

 1. Wykonanie posadzek epoksydowych i warstw wykończeniowych w budynku kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną,
 2. Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 6,
 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 4. Gwarancję.

 

Część III - Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki gresem technicznym wraz z montażem balustrad na klatce schodowej.

 1. Wykonanie warstw wykończeniowych z gresu technicznego w pylonie komunikacyjnym,
 2. Dostawa i montaż balustrad w pylonie komunikacyjnym
 3. Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 7
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 5. Gwarancję.

 

Powyższe prace należy wykonać w oparciu o trzymana dokumentację.

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

90 dni

Okres związania z ofertą

TAK

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

19.04.2019 r. do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

Część I - Termin I: 08.04.2019-18.04.2019 Termin II: 01.07.2019-02.08.2019 Część II - Termin I: 23.04.2019-30.04.2019 Termin II: 06.08.2019-24.08.2019 Część III - Termin I: 01.07.2019-16.08.2019

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

05-04-2019