Wykonanie serwisu płuczek wiertniczych na otworze Parszkowo IG-2bis

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/69822

Opis postępowania

  1. Zakres rzeczowy:
    Wykonywanie serwisu płuczek wiertniczych wraz z dostawą materiałów płuczkowych na otworze Parszkowo IG 2-bis
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego przedmiotowego postępowania zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Warunki realizacji: Zgodnie z Umową nr  2019/08/00410 stanowiącą Załącznik nr 1 SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, załącznik
nr 2.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-09-17 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Otwór Parszkowo IG-2bis w okolicy miejscowości Parszkowo, gmina Krokowa, powiat pucki.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania: do dnia 31.12.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

29-08-2019