Wykonanie systemu wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji ciepła technologicznego wraz z systemem detekcji amoniaku, gazu i spalin oraz systemem sygnalizacji pożaru. Integracja scenariusza pożarowego dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie

Numer postępowania HZ/2019/01/00080

Opis postępowania

Wykonanie systemu wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji ciepła technologicznego wraz z systemem detekcji amoniaku, gazu i spalin oraz systemem sygnalizacji pożaru. Integracja scenariusza pożarowego dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie.

 

 

Zakres rzeczowy, podstawowy obejmuje m.in.:

 • dostawa i montaż central wentylacyjnych,
 • dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych,
 • dostawa i montaż klap wentylacyjnych,
 • izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych,
 • dostawa i montaż nagrzewnic wentylacyjnych
 • dostawa i montaż jednostek klimatyzacyjnych zew. i wew.
 • montaż i napełnienie instalacji freonowej- podłączenie urządzeń do punktów zasilania
 • dostarczenie automatyki, wystawienie sygnałów AKPIA
 • dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego
 • montaż rurociągów ciepła technologicznego
 • montaż armatury regulacyjnej
 • montaż kompensatorów
 • montaż i podłączenie grzejników wodnych i elektrycznych
 • uruchomienie i regulacja urządzeń
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej „red correct”
 • Wykonanie dokumentacji jakościowej
 • Odbiór końcowy
 • Gwarancję.

 

Opcjonalnie:

 • dostawa, instalacja i montaż systemu sygnalizacji pożarowej SSP,
 • dostawa, instalacja i montaż systemu detekcji amoniaku
 • dostawa, instalacja i montaż systemu detekcji gazu i spalin
 • wdrożenie scenariusza pożarowego wraz z integracją systemu sygnalizacji pożaru, systemu wentylacyjnego oraz systemu detekcji gazów.

 

Powyższe prace należy wykonać w oparciu o trzymaną dokumentację.

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

 

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

WADIUM – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy). Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym Spółki i nie podlega oprocentowaniu.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Przedłużenie terminu składania Ofert do dnia 25.02.2019 do godz. 12.00.

Miejsce realizacji zamówienia

plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

kwiecień 2019 r. - sierpień 2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

28-01-2019