Wykonanie tynków i powłok malarskich w zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie

Numer postępowania HZ/2019/04/00529

Opis postępowania

Wykonanie tynków i powłok malarskich w zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania „Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań” w Warszawie

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

  1. Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni gazowej od 002 do 010.
  2. Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni gazowej od 001, łączniku komunikacyjnym oraz pylonie komunikacyjnym
  3. Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 5.
  4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  5. Gwarancję.

 

Powyższe prace należy wykonać w oparciu o trzymana dokumentację.

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1  - OWU.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

24.04.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.

Termin wykonania zamówienia

Czas realizacji robót podzielony na dwa terminy: Termin I: 23.04-20.05.2019 r.: Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni gazowej od 002 do 010 Termin II: 03.06-02.08.2019 r.: Wykonanie ocieplenia, tynków, powłok malarskich oraz okładzin w pomieszczeniach kotłowni gazowej od 001, łączniku komunikacyjnym oraz pylonie komunikacyjnym

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

10-04-2019