Zakup i dostawa elastycznej membrany natryskowej TEKFLEX DS-M

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/65617

Opis postępowania

  1. Zakres rzeczowy:
    Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup elastycznej membrany natryskowej TEKFLEX DS-M w ilości ok. 5 ton wraz z dostawą w ramach realizacji zadania „Zwiększenie retencji urobku przy szybie R-III”.
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego przedmiotowego postępowania zawiera Załącznik Nr 5 SIWZ.

Warunki realizacji: Zgodnie z IPU stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, załącznik
nr 2.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-05-28 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Adres dostawy: Szyb R-III O/ZG Rudna, 59-100 Polkowice.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania: 1) Pierwsza Partia ok. 2,5 tony TEKFLEX DS.-M- w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisma informującego o wygranym postępowaniu. 2) Druga Partia ok. 2,5 tony TEKFLEX DS.-M- do dnia 20.11.2019 r., jednak nie wcześniej niż dnia 31.10.2019 r. Termin dostawy drugiej Partii może ulec zmianie po uzgodnieniu przez Strony.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

14-05-2019