Zakup i dostawa przewodu wiertniczego: obciążniki.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67380

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodu wiertniczego: obciążniki wraz z wymaganymi dokumentami według specyfikacji zawartej w Załączniku nr 5 SIWZ.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są w Umowie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

g) sa czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiadają nr identyfikacji podatkowej NIP.

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony.

Typ postępowania

Dostawy.

Okres związania z ofertą

90 dni.

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/67380.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-08-23 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Obszar całej Polski, dokładna lokalizacja zostanie podana z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/67380.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

05-08-2019