Zakup i dostawa przyczepy socjalnej / stróżówki na podwoziu kołowym w ilości 1 szt.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67886

Opis postępowania

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy socjalnej / stróżówki na podwoziu kołowym w ilości 1 szt. na potrzeby Kierownictwa Robót Wiertniczych Powierzchniowych wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 IPU. 
 2. Warunki realizacji: zgodnie z IPU stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej przyczepy socjalnej / stróżówki (w wersji ogrzewanej) na podwoziu kołowym w ilości 1 szt. o niżej wymienionych parametrach:
  1. a) konstrukcja: DMC 1350 kg, rama stalowa ocynkowana ogniowo,
   b) wymiary wewnętrzne ok.: 360x210x210 cm,
   c) podłoga: wykonana z płyty wodoodpornej,
   d) koła: wymiary ok 10”,
   e) drzwi wejściowe zamykane na klucz, umiejscowione po przeciwnej stronie do dyszla (od końca przyczepy),
   f) okno: 1 x okno PCV (na dłuższej ścianie boku) o wymiarach ok 100x120 cm,
   g) instalacja elektryczna: przyłącze zewn. 230V 16A., skrzynka bezpiecznikowa, oświetlenie sufitowe, Instalacja 12V/13 pionowa, gniazda podwójne 3 szt., grzejnik elektryczny,
   h) wyposażenie zewnętrzne: 4xpodpora rurowa regulowana, koło podporowe, chlapacze, 2 lampy zewnętrzne (halogenowe) wraz z mocowaniem znajdujące się po stronie okna w celu oświetlenia ochranianego terenu,
   i) spełniająca wymagania techniczne dotyczące dopuszczenia pojazdu do poruszania się po drogach publicznych. – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy (IPU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/67886
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/67886

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-07-23 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Baza Magazynowo-Sprzętowa w Polkowicach, ul. A. Mickiewicza 2C, woj. dolnośląskie

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/67886

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

09-07-2019