Zakup i dostawa wózka transportowego samojezdnego

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/61020

Opis postępowania

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wózka transportowego samojezdnego z przeznaczeniem do wykonywania prac na rzecz KRB O/KS w budynku przecinarki, wraz z montażem, próbnym uruchomieniem na powierzchni, przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników ze sposobu obsługi i eksploatacji oraz wymaganymi przy odbiorze – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – dokumentami, o których mowa w §4 ust. 2 Projektu Umowy (IPU) stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszej SIWZ oraz zgodnie z wykazem zawartym w pkt 4 Załącznika nr 1 do IPU.

Wymagane parametry techniczne:

1.1.      Wózek transportowy B=1870mm; L=3800mm; q=4,0Mg              

1.2.      Wymiary wózka: 3800mm, H=ok.785mm

1.3.      Napęd: dwa napędy F-my Nord

1.4.      Krążki toczne –10szt

1.5.      Koła jezdne –zestaw koła jezdnego DN400

1.6.      Nośność – ok 4Mg

1.7.      Masa całkowita wózka – ok 4100 kg

1.8.      Wykonanie: stal S235 JR2 zabezpieczona korozyjnie RAL7035 (dla środowiska C3)

1.9.      Bez torowiska

1.10.     Bez łańcuchów energetycznych

1.11.     Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.

Warunki realizacji: zgodnie z IPU stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszej SIWZ.

2. Za kompletną dostawę rozumie się dostawę, montaż, uruchomienie próbne ww. sprzętu oraz przeszkolenie 4 osób wraz ze wszystkim wymaganymi dla danej dostawy dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty, w tym m.in. atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki i inne dokumenty wymagane dla dostarczonego sprzętu.

3. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy (IPU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Dokumentacja (rysunek poglądowy) dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy (wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, na adres e-mail: justyna.litwin@pebeka.com.pl.

 

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/61020

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Termin składania ofert przesunięty do dnia 2019-03-29 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

ul. Działkowa 16, 59-100 Polkowice

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/61020

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

05-03-2019