Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego (beczkowozu) i ciągnika rolniczego w ilości 1 sztuka

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/70283

Opis postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Część I – nowego wozu asenizacyjnego (beczkowozu) / transportera wody o poj.10000 l wraz z wyposażeniem w ilości 1 szt.

Część II – używanego ciągnika rolniczego w ilości 1 szt.

Część III – nowego ciągnika rolniczego w ilości 1 szt.

 

z przeznaczeniem do wykonywania prac przez KRWP na placach budów Przedsiębiorstwa wraz z dostarczeniem kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 Umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz serwisowaniem maszyn w okresie gwarancji i rękojmi.

Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych do Części nr II i III postępowania, jedna z tych Części zostanie unieważniona.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

 

Uwaga:

Parametry techniczne i wyposażenie zamawianych maszyn mają charakter wymogów minimalnych. Wpisanie parametrów alternatywnych nie jest jednoznaczne z ich przyjęciem przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany parametrów alternatywnych będą rozpatrywane na etapie pytań i odpowiedzi do momentu wygaśnięcia terminu składania ofert – pytania należy zadawać zgodnie z zapisami pkt. VI niniejszej SIWZ oraz pkt IV OWZ.

 

Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/70283

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-09-20 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zaplecze Działu Transportowo – Sprzętowego przy szybie R-VII

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/70283

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

06-09-2019