Zakup i dostawa zagęszczarki płytowej nawrotnej DPU 6555Hec w ilości 2 szt.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/65308

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej zagęszczarki płytowej nawrotnej DPU 6555Hec w ilości 2 szt. na potrzeby Działu Transportowo- Sprzętowego.

Wymaganitechniczne:

- Urządzenie z rozruchem elektrycznym i pomiarem zagęszczania gruntu

- Rozmiar płyty roboczej 550x900mm

- Siła odśrodkowa 65 kN

- Ciężar 497 kg

- Silnik 1D81S Hatz

wraz z wymaganymi przy odbiorze – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – dokumentami, określonymi w § 1 pkt 2 ppkt 2.2. Istotnych Postanowień Umowy (IPU).

 

Warunki realizacji: zgodnie z IPU stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy (IPU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/65308

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-05-30 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zaplecze R-VII w miejscowości Tarnówek

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr PEBEKA/HZ/19/65308

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

16-05-2019