Zakup nowego agregatu prądotwórczego CAT C-15 50kVA/440 kW z silnikiem ATAAC.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/69358

Opis postępowania

  1. Zakres rzeczowy:
    Przedmiot zamówienia obejmuje zakup agregatu prądotwórczego CAT C-15 550kVA/440 kW z silnikiem ATAAC wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi.                                                                                                    
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego przedmiotowego postępowania zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Warunki realizacji: Zgodnie z Umową nr  2019/08/00389 stanowiącą Załącznik nr 1 SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, załącznik
nr 2.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-09-10 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Kurów Mały (woj. dolnośląskie) lub inne miejsce na terenie powiatu polkowickiego lub głogowskiego. O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego mailowo z wyprzedzeniem 9 dni roboczych, a Zamawiający potwierdzi gotowość przyjęcia dostawy i ostatecznie wskaże miejsce najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od daty powiadomienia.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania: do dnia 15.10.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

19-08-2019