Zakup, prefabrykacja i dostawa prętów zbrojeniowych dla wykonania zbrojenia stopy podporowej obudowy betonowej zbiornika ZR-IIIB, niezbędnych do wykonania zadania „Zwiększenie retencji urobku przy szybie R-III”

Numer postępowania HZ16/2019/08/01125

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, prefabrykacja i dostawa prętów zbrojeniowych dla wykonania zbrojenia stopy podporowej obudowy betonowej zbiornika ZR-IIIB niezbędnych do wykonania zadania „Zwiększenie retencji urobku przy szybie R-III”.

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Prefabrykacja zbrojenia stopy podporowej obudowy betonowej ZR-IIIB. Przedmiot zadania należy zrealizować zgodnie z rysunkiem 30892-PW-G-06rev.3

Masa: 2005,3 kg.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania, zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przypadki wykluczenia – zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówienia PeBeKa S.A.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Zapytaniu Ofertowym.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony.

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć elektronicznie mailem na adres: pebeka@pebeka.com.pl lub Anna.Bebel@pebeka.com.pl w nieprzekraczalnym, terminie do dnia 17.09.2019 r. do godz. 12.00.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-09-17, godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: KRG Rudna, Szyb R-III, Oddział GR-3.

Termin wykonania zamówienia

do 31.01.2020 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

02-09-2019