Zakup środka, transport i wykonanie usługi pianowania zbiornika retencyjnego przy szybie L-VI

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/61340

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy:


Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ekopiany, transport i wykonanie usługi pianowania zbiornika retencyjnego przy Szybie L-VI.

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

Zakup ekopiany mineralno-cementowej zgodnej z parametrami oraz rysunkiem technicznym udostępnionym Oferentom po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 4 SIWZ).

Transport ekopiany w miejsce wykonywania usługi (bez transportu pionowego) oraz wykonanie usługi pianowania zbiornika retencyjnego
o pojemności 686 m³ na dole kopalni przy Szybie L-VI.

 

II. Warunki realizacji: zgodnie z IPU stanowiącym załącznik niniejszej SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przypadki wykluczenia określa pkt.III, Ppkt. 3 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Przedłużenie terminu składania ofert do 19.02.2019 r. do godz. 12.00.

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: Szyb L-VI, Rynarcice, gmina Rudna

Termin wykonania zamówienia

do 25.02.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

01-02-2019