Zakup wraz z dostawą łączników przewodu wiertniczego

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/65820

Opis postępowania

I. Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Zakup wraz z dostawą łączników przewodu wiertniczego wykonanych zgodnie z API, wraz z następującymi złącznikami:

 

CZĘŚĆ I - M 4 1/2" IF x Cz 3 1/2" IF dł. 1000mm  - 2 szt.,

CZĘŚĆII - DP Cz 4 1/2" IF x M 3 1/2"  dł. 1000mm - 2 szt.,

CZĘŚĆ III - Dp Cz 6 5/8" REG x MM 4 1/2" dł. 600mm IF  - 2 szt.

 

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

II. Warunki realizacji: Zgodnie z SIWZ i IPU.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, załącznik nr 2.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-05-22 do godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: Baza Magazynowo – Sprzętowa, 59- 100 Polkowice, ul. A. Mickiewicza 2 c

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji : do 31.05.2019 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

16-05-2019