Zawarcie Umowy ramowej na remonty podzespołów układu roboczego do LKP-0805C

Numer postępowania PEBEKA/HZ/19/67830

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę remontów nw. podzespołów układu roboczego do LKP-0805C przez okres 2 lat.

a) ŁYŻKA LKP-0805C Z WYSUWNĄ PRZEGRODĄ (orientacyjna ilość sztuk do remontu: 10/rok) – remont obejmuje m.in. wymianę podłogi oraz lemiesza, wytulejowanie oraz wzmocnienie wszystkich połączeń sworzniowych, regenerację przegrody wysuwnej wraz z siłownikami, wymiana wszystkich siłowników przegrody wysuwnej na nowe,

b) WYSIĘGNIK LKP-0805C (orientacyjna ilość sztuk do remontu: 8/rok) - remont obejmuje m.in. wymianę belek poprzecznych, wytulejowanie oraz wzmocnienie wszystkich połączeń tuleja-sworzeń, wytulejowanie wszystkich połączeń tuleja-sworzeń w kiwakach i cięgnach.

Wykonanie wszystkich prac remontowych ma na celu doprowadzenie podzespołu jw., do pełnej sprawności i stanu technicznego odpowiadającego nowemu podzespołowi.

2. Warunki realizacji: zgodnie z SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
  4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 10 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
  6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
  1.  Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

-

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta dotycząca Zawarcie Umowy ramowej na remonty podzespołów układu
roboczego do LKP-0805C. Postępowanie Nr PEBEKA/HZ/19/67830. Nie otwierać przed dniem 25.07.2019 r. przed godz. 12.00”.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2019-07-25 r. do godz. 12.00

Miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca/y mają zabierać podzespoły z Rejonów (w cenie ryczałtu transport w obie strony) do swojej siedziby w celu wykonania remontu.

Termin wykonania zamówienia

Okres trwania umowy ramowej: 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

11-07-2019