Budowa placu wiertni i drogi dojazdowej na potrzeby realizacji otworu Mieroszyno IG-14

Numer postępowania WS458690427

Opis postępowania

 

I. Zakres rzeczowy:

Realizacja zadania polegającego na budowie placu wiertni i drogi dojazdowej na potrzeby realizacji otworu Mieroszyno IG-14.

Powierzchnia placu (80m x 40m ) = 3 200 m²,

Powierzchnia pokrycia płytami (4,5 m² * 585 szt.) = ok. 2633 m².

Dostawa wszystkich materiałów i surowców niezbędnych do realizacji zadania po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza uczestnictwo w wizji lokalnej bez udziału Zamawiającego.


Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego - zgodnie z zapisami w SIWZ (Załącznik Nr 5)

II. Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik Nr 1 SIWZ

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
  • nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przypadki wykluczenia określa pkt.III, Ppkt. 3 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

 www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Nie

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System zakupowy SAP Ariba

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-08-14 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Mieroszyno, powiat pucki, kod pocztowy 84-103, działka 164/1.

Termin wykonania zamówienia

do 01.09.2020 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

30-07-2020