Dostawa armatury dla komory startowej oraz komór połączeniowych TK5, TK6 na potrzeby realizacji zadania - budowa rurociągów systemu przesyłu wody do transportu chłodu dla systemu klimatyzacji centralnej w rejonie szybu GG-1

Numer postępowania HZ14/2020/05/00858

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę armatury dla komory startowej oraz komór połączeniowych TK5, TK6 zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są w Projekcie Umowy (Umowa) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w SIWZ i Projekcie Umowy

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 00-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr HZ14/2020/05/00858

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Budowa: „BUDOWA SYSTEMU PRZESYŁU WODY LODOWEJ DLA GG-1.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-07-03 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr HZ14/2020/05/00858

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr HZ14/2020/05/00858

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

26-06-2020