Dostawa gotowych kształtek PE dla komory startowej oraz komory połączeniowej TK5, TK6 na potrzeby realizacji zadania - budowa rurociągów systemu przesyłu wody do transportu chłodu dla systemu klimatyzacji centralnej w rejonie szybu GG1”

Numer postępowania HZ14/2020/05/01168

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gotowych kształtek PE dla komory startowej oraz komory połączeniowej TK5, TK6 zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: beata.ciupek-kijowska@pebeka.com.pl

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są
w Projekcie Umowy (Umowa) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w SIWZ i Projekcie Umowy

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.com.pl
Od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 00,0 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr HZ14/2020/05/01168

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-07-03 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Budowa: „BUDOWA SYSTEMU PRZESYŁU WODY LODOWEJ DLA GG-1.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr HZ14/2020/05/01168

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

26-06-2020